13 jan 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Skøyenlia Borettslag planlegges avholdt 5.mai 2021, men dette er noe usikker. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 8. februar 2021

Til andelseierne i Skøyenlia Borettslag                13.01.2021

 

Ordinær generalforsamling 2021

Det vises til borettslagslovens § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 

Ordinær generalforsamling i Skøyenlia Borettslag

planlegges avholdt 5.mai 2021, men dette er noe usikkert.

I forkant av møtet vil alle som vanlig motta en formell innkalling med informasjon og årsberetning med regnskap for 2020. Møtet skal avholdes i Menighetssalen, Oppsal kirke, og vil starte klokken 18.30.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 8. februar 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som er/skal være relevant for generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Dere som kom med forslag i fjor vedr. rehab. av bad, sykkelskur, og utreding av flere parkeringsplasser/garasjer vil bli tatt opp i år.

Forslagene sendes til post@skoyenlia.no innen 8.2.21.

Forslag til valgkomiteen sendes til annemayholt@gmail.com innen 19.2.2021

 

Med vennlig hilsen

Skøyenlia Borettslag

Styret