1 sep 2020

Informasjon fra Bymiljøetaten om oppstart av forprosjekt for nye turveier på Oppsal Se følgende informasjon utsendt fra Bymiljøetaten

Se følgende informasjon utsendt fra Bymiljøetaten

Seksjon for Park- og friluftsprosjekter i Bymiljøetaten ønsker å informere om at vi nylig har igangsatt et forprosjekt (dvs tidlig planleggingsfase) for å etablere nye turveier på Oppsal/Trasop, samt heve standarden på enkelte andre eksisterende turveier. Tiltakene vil styrke forbindelsen mellom turveinettet i byggesonen og videre inn mot Østmarka. Ved gjennomføring av tiltakene, vil turgåere få tilgang til en 2,4 km lang rundløype som går fra Trasop idrettspark, via Oppsal kirke, Oppsal skole, innom Østmarka, og videre forbi Trasop skole og tilbake til Trasop idrettspark. De planlagte tiltakene er vist på illustrasjonen på neste side.

Forprosjektet består av følgende delprosjekter:

 

1. Etablere ny turvei mellom Solbergliveien og Trasop idrettspark (ny kobling mellom turveiene E1 og E2) Turveien utformes som en tursti og tilpasses terrenget. Større/verdifulle trær skal beholdes i størst mulig grad. Turveien skal ikke belyses eller vinterdriftes.

 

2. Etablere ny turvei mellom Oppsal kirke og Vetlandsveien (manglende lenke i turvei E2) Trærne har betydning for stedets karakter, og skal bevares. Nær Oppsal skole går det et tråkk/sti, og den nye turveien vil legges i denne traséen. Bredden på turveien skal ha en god bredde uten at det går på bekostning av trærne. Turveien skal heller ikke her belyses eller vinterdriftes.

 

3. Oppgradere eksisterende turvei E2 mellom Vetlandsveien og Hellerudveien Turveien mellom Vetlandsveien ved Fuglemyra barnehage og Hellerudveien er fuktig i perioder etter nedbør. Å rehabilitere turveien er én mulighet har blitt vurdert, men det krever noe inngrep i sideterrenget for å fordrøye overvannet. En annen løsning som nå vurderes er å flytte turveien noen meter lenger nord i friområdet. En del kratt og oppslag vil da måtte fjernes, men store trær vil søkes bevart.

 

4. Skille turvei fra parkeringsplassen ved inngangen til Østmarka Parkeringsplassen er ofte full av biler og uoversiktlig. Det skal skisseres en løsning for å skille turveien fysisk fra parkeringen for å trygge forholdene for turgåere. Det skal også lages en plan for å omorganisere gjenværende parkeringsareal slik at plassen blir mer oversiktlig.

 

5. Ny turveitrasé fra Hellerudveien og inn mot Østmarka, og videre fra Hellerudveien til Vetlandsveien ved Trasop skole Det er behov for å lage en løsning for en tryggere kryssing av Hellerudveien nær Trasop skole. Dagens turveitrasé er ikke heldig sett fra et trafikksikkerhetsperspektiv: det er et brudd i turveien der den krysser Hellerudveien, og ingen fotgjengerovergang i nærheten. Mange velger da å krysse veien fremfor å gå til fotgjengerfeltene. Veien er nokså trafikkert, med en ÅDT på 15.000. For å skape en tryggere løsning for kryssing av veien, foreslår vi å flytte turveitraséen øst for Hellerudveien til ny trasé (stiplet med rosa på illustrasjonen). Eksisterende fotgjengfelt flyttes ca. 30 meter lenger nord fra dagens plassering. Samtidig etableres ny turveitrasé på vestsiden av Hellerudveien (se neste punkt.) 3 6. Ny turveitrasé fra Hellerudveien til Vetlandsveien sør for Trasop skole Traséens start ved Hellerudveien vil være koblet opp mot den nye turveien beskrevet i pkt. 5 via nytt fotgjengerfelt. Derfra er det ulike alternativer for hvor traséen kan legges, men den vil ligge et sted i friområdet sørvest for grusbanen. Det foretrukne alternativet er å legge turveien der det i dag er et eksisterende tråkk.

 

For alle delprosjekter vil det vil legges vekt på plassere turveiene i terrenget på en måte som ikke bare skal ivareta, men også fremheve stedenes natur- og landskapskvaliteter. Det skal tas spesielt hensyn til store trær. Turveiene vil derfor ikke være asfaltbelagte, men vil få et dekke av grus. Turveiene skal være noe mer enn gode og trygge strekninger å ferdes langs. De skal også gi turgåere i alle aldre fine natur- og sanseopplevelser i et ellers tettbygd boligområde. Prosjektområdet ligger i skolekretsen til Godlia skole og Trasop skole, og ligger nært opptil Oppsal og Vetland skole. I tillegg til å bli benyttet til turgåing, trening og som snarvei til ulike tilbud i bydelen, går vi ut i fra at turveiene benyttes som skolevei og av barnehager på tur. De nye turveiene vil gi nye forbindelser inn mot Østmarka, og de vil være et godt supplement til det øvrige turveinettet på Oppsal/Trasop.

Vi anslår at prosjektet kan få oppstart i løpet av sommeren 2021 og ferdigstilles på høsten. Fremdriftplanen er heftet med noe usikkerhet. Informasjon om prosjektet vil snart være å finne på Oslo kommunes nettside «Slik bygger vi Oslo». Her vil det legges ut oppdateringer om prosjektet og om fremdrift.

 

Dette brevet sendes ut til lokale vel, borettslag, berørte skoler og FAU, barnehager samt diverse interesseorganisasjoner som vi tror vil ha interesse i å bli informert om prosjektet.

 

Spørsmål om prosjektet eller eventuelle innspill, kan sendes til: anette.christine.saastad@bym.oslo.kommune.no